.::Trang Thong Tin Dien Tu Huyen Hong Ngu::.
HĐND huyện Hồng Ngự khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (20/07/2014)

Ngày 18/7/2014, HĐND huyện Hồng Ngự khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp 6 tháng cuối năm, đồng thời thông qua các dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2014, phê duyệt tổng quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2013.
Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2
Phong trào Nhạc sống và nhiều lo ngại
Thầy giáo về hưu nuôi 5 người con ăn học thành tài
Chuyển biến tích cực từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Chuẩn tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (18/06/2014)